حضور فعال موسسه خزنده شناسان پارس در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی محیط زیست از تاریخ ششم تا نهم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و پنج در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد و موسسه خزنده شناسان پارس مانند سال های گذشته در این نمایشگاه حضور فعال داشت. از جمله فعالیت های موسسه در این دوره از نمایشگاه بین المللی محیط زیست آموزش بازدیدکنندگان در مورد دوزیستان و خزندگان و عوامل تهدید آن ها، آموزش کودکان از طریق بازی، برگزاری مسابقه در مورد دوزیستان و خزندگان و اهدای جوایز مرتبط با خزندگان و دوزیستان به کودکان و نوجوانان، معرفی طرح های های حفاظی و تحقیقات علمی موسسه به علاقمندان بود.

حضور فعال موسسه خزنده شناسان پارس در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

 حضور فعال موسسه خزنده شناسان پارس در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

 حضور فعال موسسه خزنده شناسان پارس در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

  حضور فعال موسسه خزنده شناسان پارس در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست