رسالت ما

  • بهبود وضعیت دوزیستان و خزندگان در معرض انقراض کشور از طریق پژوهش، آگاهسازی و آموزش عمومی
  • حفظ گونه های در معرض خطر انقراض از طریق تلفیق فعالیت های حفاظتی، آموزش، دانش بومی، توانمندسازی جوامع محلی
  • ایجاد شبکه ای از مردم آگاه و علاقمند به سرنوشت خزندگان و دوزیستان در معرض خطر انقراض کشور

هدف ما

ترویج فرهنگ حراست از طبیعت و همچنین حفاظت از خزندگان و دوزیستان کشور ایران در راستای بقای نسل در زیستگاه طبیعی و جلوگیری از نابودی زیستگاه آن ها. ما معتقدیم نیل به این هدف تنها با مشارکت همه اقشار جامعه به ویژه مردم بومی، جامعه علمی، ارگانهای غیر دولتی و همچنین دولتی امکانپذیر خواهد بود.