ParhamDibaj

 

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش زیستگاهها و تنوع زیستی و مستندساز حیات وحش است. او در تهیه مستندهای خزندگان و دوزیستان در معرض خطر انقراض کشور با موسسه همکاری دارد.