دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش زیستگاهها و تنوع زیستی و آموزشگر محیط زیست بصورت ویژه بخش خزندگان و دوزیستان در مدارس شهرهای کرج، تهران و روستاهای مناطق مختلف کشور است. مهتاب در بخش آموزش طرح های حفاظتی مشارکتی موسسه خزنده شناسان حضور فعال داشته و در حال حاضر در طرح تقویت مشارکت مردم محلی در حفاظت از لاک پشت فراتی با موسسه همکاری دارد.