رسالت ما

  • بهبود وضعیت دوزیستان و خزندگان در معرض انقراض کشور از طریق پژوهش، آگاهسازی و آموزش عمومی
  • حفظ گونه های در معرض خطر انقراض از طریق تلفیق فعالیت های حفاظتی، آموزش، دانش بومی، توانمندسازی جوامع محلی
  • ایجاد شبکه ای از مردم آگاه و علاقمند به سرنوشت خزندگان و دوزیستان در معرض خطر انقراض کشور