منابع

خزندگان از تکامل دوزیستان ایجاد شده اند، اين جانوران برای محافظت از خود در برابر از دست دادن رطوبت بدن به اتمسفر، پوستی محكم و ضد آب و پوشیده از پولک مجهز هستند كه مانع تبخير آب مي شود پوست ضد آب خزندگان زمانی که در زمین یک دوره خشکی وسیع را از سر می گذرانند باعث مقاومت بیشتر خزندگان نسبت به خشکی و افزایش و تکثیر آنها شد در مقابل دوزیستان کاهش یافتند.
خزندگان قادر به تخمگذاری در خشکی هستند چون تخم های آنها قادر به حفظ آب خود در محیط خشک است در مقابل دوزیستان تا امروز برای تخمک گذاری نیازمند آب هستند. شواهد حاكی كه در طول 50 ميليون سال بعد از پيدايش خزندگان ، يك دوره ی خشكی وسيع حاكم شده است در اين مدت، خزندگان كه سازگاری بهتری نسبت به خشكی داشتند ، برتری هايی نسبت به دوزيستان به دست آوردند. از آن زمان به تدريج تا حدود 65 ميليون سال پيش، در ميان مهره داران، خزندگان بيش ترين فراوانی را از آن خود كردند.
از نظر تنوع زیستی، خزندگان در ایران متعلق به پنج گروه(Serpentes)،( Sauria)،( Amphisbaenia)، (Testudines) و (Crocodylia) بوده که شامل 241 گونه می باشند.

دوزیست موجودی است که رشد و نمو خود را در مراحل جنینی درون آب و مکان های مرطوب انجام می دهد و بالطبع در این مرحله از طریق آبشش ها به تبادل گازهای تنفسی می پردازند و در زمان بلوغ از آب خارج شده و سپس با شش تنفس می کنند و کم و بیش برای زندگی در خشکی تکامل می یابد، پس آن را ذوحیاتین یا دوزیست می گویند ولی نهایتاً باز هم برای تولید مثل و تخم ریزی به آب وابسته هستند.
از نظر علم جانور شناسی دوزیستان رده ای از مهره داران هستند، اولین مهره داران خشکی دوزیستان اولیه بودند که حدود 370 میلیون پیش وارد خشکی شدند و اندام های حرکتی اولیه شان از دگرگونی در اندام های ماهی ها بوجود آمده بود. به علت تغییرات ساختاری متعدد در پیکر دوزیستان، این جانداران به زیستن در خشکی سازگار شدند، دوزیستان اولیه دارای کیسه های هوایی مرطوب، یعنی شش بودند که به منظور جذب اکسیژن هوا مورد استفاده قرار می گرفت. در این جانداران دستگاه حرکتی استخوانی، راه رفتن را امکان پذیر ساخت.
از نظر تنوع زیستی، دوزیستان در ایران متعلق به دو گروه (Anura) و (Caudata) بوده که شامل 22 گونه می باشند.