خزندگان ایران

خزندگان از تکامل دوزیستان ایجاد شده اند، اين جانوران برای محافظت از خود در برابر از دست دادن رطوبت بدن به اتمسفر، پوستی محكم و ضد آب و پوشیده از پولک مجهز هستند كه مانع تبخير آب مي شود پوست ضد آب خزندگان زمانی که در زمین یک دوره خشکی وسیع را از سر می گذرانند باعث مقاومت بیشتر خزندگان نسبت به خشکی و افزایش و تکثیر آنها شد در مقابل دوزیستان کاهش یافتند.
خزندگان قادر به تخمگذاری در خشکی هستند چون تخم های آنها قادر به حفظ آب خود در محیط خشک است در مقابل دوزیستان تا امروز برای تخمک گذاری نیازمند آب هستند. شواهد حاكی كه در طول 50 ميليون سال بعد از پيدايش خزندگان ، يك دوره ی خشكی وسيع حاكم شده است در اين مدت، خزندگان كه سازگاری بهتری نسبت به خشكی داشتند ، برتری هايی نسبت به دوزيستان به دست آوردند. از آن زمان به تدريج تا حدود 65 ميليون سال پيش، در ميان مهره داران، خزندگان بيش ترين فراوانی را از آن خود كردند.
از نظر تنوع زیستی، خزندگان در ایران متعلق به پنج گروه(Serpentes)،( Sauria)،( Amphisbaenia)، (Testudines) و (Crocodylia) بوده که شامل 241 گونه می باشند.