دوزیستان ایران

دوزیست موجودی است که رشد و نمو خود را در مراحل جنینی درون آب و مکان های مرطوب انجام می دهد و بالطبع در این مرحله از طریق آبشش ها به تبادل گازهای تنفسی می پردازند و در زمان بلوغ از آب خارج شده و سپس با شش تنفس می کنند و کم و بیش برای زندگی در خشکی تکامل می یابد، پس آن را ذوحیاتین یا دوزیست می گویند ولی نهایتاً باز هم برای تولید مثل و تخم ریزی به آب وابسته هستند.
از نظر علم جانور شناسی دوزیستان رده ای از مهره داران هستند، اولین مهره داران خشکی دوزیستان اولیه بودند که حدود 370 میلیون پیش وارد خشکی شدند و اندام های حرکتی اولیه شان از دگرگونی در اندام های ماهی ها بوجود آمده بود. به علت تغییرات ساختاری متعدد در پیکر دوزیستان، این جانداران به زیستن در خشکی سازگار شدند، دوزیستان اولیه دارای کیسه های هوایی مرطوب، یعنی شش بودند که به منظور جذب اکسیژن هوا مورد استفاده قرار می گرفت. در این جانداران دستگاه حرکتی استخوانی، راه رفتن را امکان پذیر ساخت.
از نظر تنوع زیستی، دوزیستان در ایران متعلق به دو گروه (Anura) و (Caudata) بوده که شامل 22 گونه می باشند.