مینا اقوامی

MinaAghvami

 

دانش آموخته رشته طراحی محیط از دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد است و بصورت تخصصی مسئولیت تیم های آموزشی دانش آموزان طرح های حفاظتی مشارکتی خزندگان موسسه خزنده شناسان پارس را بر عهده داشته و همچنین در تهیه و طراحی مواد و محصولات آموزشی و کمک آموزشی با موسسه همکاری دارد.