پویا دارابی

پویا دارابی دانشجوی ترم آخر کارشناسی رشته مدیریت گردشگری و راهنمای طبیعتگردی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری است. پویا در بخش انتشارات مؤسسه خزنده شناسان پارس در طراحی و صفحه آرایی تراکت ها و پوسترهای حفاظتی و همچنین سایر فعالیت های حفاظتی با مؤسسه خزنده شناسان پارس همکاری می کند.