پوستر و بروشور

یکی از اهداف موسسه خزنده شناسان پارس اطلاع رسانی و آگاهسازی عموم مردم در خصوص گونه های جانوری در معرض خطر انقراض کشور است. تهیه و چاپ بروشور و پوستر می تواند ما را در نیل به این هدف یاری نماید.